4 years ago
#23 Quote

Openbare licentie van de Europese Unie
V.1.1EUPL © Europese Gemeenschap 2007

Deze openbare  licentie van de Europese  Unie (“EUPL”)1  is van toepassing op het werk of de software zoals hieronder gedefinieerd,  dat of die onder de voorwaarden van deze licentie wordt verstrekt. Elk gebruik van het werk dat niet door deze licentie is toegestaan, is verboden, voor zover dit gebruik valt onder een recht van de rechthebbende van het auteursrecht op het werk.

Het oorspronkelijke werk wordt verstrekt onder de voorwaarden van deze licentie wanneer de licentiegever, zoals hieronder gedefinieerd, direct volgend op de kennisgeving inzake het auteursrecht op het oorspronkelijke werk, de volgende kennisgeving opneemt:

In licentie gegeven krachtens de EUPL V.1.1

of op een andere wijze zijn bereidheid te kennen heeft gegeven, krachtens de EUPL in licentie te geven.

1. Definities

In deze licentie wordt verstaan onder:

- licentie: de onderhavige licentie;

-   oorspronkelijk   werk   of   oorspronkelijke   software:   de   software   die   door   de licentiegever krachtens deze licentie wordt verspreid en/of medegedeeld, en die beschikbaar is, naar gelang het geval, als broncode of uitvoerbare code;

- bewerkingen: de werken of software die door de licentiehouder kunnen worden geschapen  op de grondslag  van het oorspronkelijke  werk of wijzigingen  ervan.  In deze licentie wordt niet gedefinieerd welke mate van wijziging of afhankelijkheid van het  oorspronkelijke  werk  vereist  is  om  een  werk  als  een  bewerking  te  kunnen aanmerken;  dat wordt bepaald naar het auteursrecht  dat van toepassing  is in de in artikel 15 bedoelde lidstaat;

- werk: het oorspronkelijke werk en/of de bewerkingen ervan;

- broncode: de voor mensen leesbare vorm van het werk, die het gemakkelijkste door mensen kan worden bestudeerd en gewijzigd;


1 EUPL: "European Union Public Licence"

- uitvoerbare code: elke code die over het algemeen is gecompileerd en is bedoeld om door een computer als een programma te worden uitgelegd;

- licentiegever: de natuurlijke of rechtspersoon die het werk krachtens de licentie verspreidt en/of meedeelt;

- bewerker of bewerkers: elke natuurlijke of rechtspersoon die het werk krachtens de licentie wijzigt of op een andere wijze bijdraagt tot de schepping van een bewerking;

- de licentiehouder of “u”: elke natuurlijke of rechtspersoon die de software onder de voorwaarden van de licentie gebruikt;

- verspreiding en/of mededeling: het verkopen, geven, uitlenen, verhuren, verspreiden, mededelen, doorgeven, of op een andere wijze online of offline beschikbaar stellen van kopieën van het werk of verlenen van toegang tot de essentiële functies ervan ten behoeve van andere natuurlijke of rechtspersonen.

2. Draagwijdte van de uit hoofde van de licentie verleende rechten

De licentiegever verleent u hierbij een wereldwijde, royaltyvrije, niet-exclusieve, voor een sublicentie in aanmerking komende licentie, om voor de duur van het aan het oorspronkelijke werk verbonden auteursrecht, het volgende te doen:

- het werk in alle omstandigheden en voor ongeacht welk doel te gebruiken;
- het werk te verveelvoudigen;
- het oorspronkelijke werk te wijzigen   en   op   de   grondslag   van   het oorspronkelijke werk bewerkingen te ontwikkelen;
-  het  werk  aan  het  publiek  mede  te delen,  waaronder  het  recht  het  werk of kopieën ervan aan het publiek ter beschikking te stellen of te vertonen, en het werk in het openbaar uit te voeren;
-  het werk of kopieën ervan te verspreiden;
-  het werk of kopieën ervan uit te lenen en te verhuren;
-  de rechten op het werk of op kopieën ervan in sublicentie te geven.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend met gebruikmaking van alle thans bekende of nog uit te vinden media, dragers en formaten, voor zover het toepasselijke recht dit toestaat.

In  de  landen  waar  immateriële  rechten  van  toepassing  zijn,  doet  de  licentiegever afstand van zijn recht op uitoefening van zijn immateriële rechten in de mate die door het toepasselijke recht wordt toegestaan ten einde een doeltreffende uitoefening van de bovenvermelde in licentie gegeven economische rechten mogelijk te maken.

De  licentiegever  verleent  de  licentiehouder  een  royaltyvrij,  niet-exclusief gebruiksrecht op alle octrooien van de licentiegever,  voor zover dit noodzakelijk is om de uit hoofde van deze licentie verleende rechten op het werk uit te oefenen.

3. Mededeling van de broncode

De licentiegever kan het werk verstrekken in zijn broncode of in de uitvoerbare code. Indien het werk in de uitvoerbare code wordt verstrekt, verstrekt de licentiegever bij elke door hem verspreide kopie van het werk tevens een machinaal leesbare kopie van de broncode van het werk of geeft hij in een mededeling, volgende op de bij het werk gevoegde  auteursrechtelijke  kennisgeving,  de plaats  aan,  waar  de broncode gemakkelijk en vrij toegankelijk is, zolang de licentiegever het werk blijft verspreiden en/of mededelen.

4. Beperkingen van het auteursrecht

Geen enkele bepaling in deze licentie heeft ten doel, de licentiehouder het recht te ontnemen,  een  beroep  te  doen  op  een  uitzondering  op  of  een  beperking  van  de exclusieve rechten van de rechthebbenden op het oorspronkelijke werk of de software, van de uitputting van die rechten of van andere toepasselijke beperkingen daarvan.

5. Verplichtingen van de licentiehouder

De verlening van de bovenvermelde rechten is onderworpen aan een aantal aan de licentiehouder opgelegde beperkingen en verplichtingen. Deze verplichtingen zijn de volgende:

Attributierecht: De licentiehouder moet alle auteurs-, octrooi- of merkenrechtelijke kennisgevingen onverlet laten alsook alle kennisgevingen die naar de licentie en de afwijzing van garanties verwijzen. De licentiehouder moet een afschrift van deze kennisgevingen en een afschrift van de licentie bij elke kopie van het werk voegen, die hij verspreidt en/of mededeelt. De licentiehouder moet ervoor zorgen, dat elke bewerking een duidelijke kennisgeving bevat waarin wordt aangegeven dat het werk is gewijzigd en de datum van de wijziging.

Copyleft-clausule: Wanneer de licentiehouder kopieën van het oorspronkelijke werk of bewerkingen op de grondslag van het oorspronkelijke werk verspreidt en/of mededeelt,  geschiedt die verspreiding  en/of mededeling  onder de voorwaarden  van deze licentie of van een latere versie van deze licentie tenzij het oorspronkelijke werk uitdrukkelijk   alleen   onder   deze   versie   van   de   licentie   wordt   verspreid.   De licentiehouder (die licentiegever wordt) kan met betrekking tot het werk of de bewerkingen geen aanvullende bepalingen of voorwaarden opleggen of stellen die de voorwaarden van de licentie wijzigen of beperken.

Verenigbaarheidsclausule:   Wanneer  de  licentiehouder   bewerkingen  of  kopieën ervan verspreidt en/of mededeelt die zijn gebaseerd op het oorspronkelijke werk en op een  ander  werk  waarvan  uit  hoofde  van  een  verenigbare  licentie  een  licentie  is gegeven,  kan die verspreiding  en/of mededeling  geschieden  onder de voorwaarden van deze verenigbare licentie. Voor de toepassing van deze clausule wordt onder “verenigbare licentie” verstaan, de licenties die in de bijlage bij deze licentie zijn opgesomd.   Indien  de  verplichtingen   van  de  licentiehouder   uit  hoofde  van  de verenigbare  licentie  in  strijd  zijn  met  diens  verplichtingen  uit  hoofde  van  deze licentie, hebben de verplichtingen van de verenigbare licentie voorrang.

Mededeling van de broncode: Bij de verspreiding en/of mededeling van kopieën van het werk, verstrekt de licentiehouder een machinaal leesbare kopie van de broncode of geeft hij aan, waar deze broncode gemakkelijk en vrij toegankelijk is, zolang de licentiehouder het werk blijft verspreiden en/of mededelen.

Juridische  bescherming:  Deze  licentie  verleent  geen  toestemming  om handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of namen van de licentiegever te gebruiken, behalve wanneer dit op grond van een redelijk en normaal gebruik noodzakelijk is om de oorsprong van het werk te beschrijven en de inhoud van de auteursrechtelijke kennisgeving te herhalen.

6. Auteursketen

De oorspronkelijke licentiegever garandeert, dat hij rechthebbende is van het hierbij verleende auteursrecht op het oorspronkelijke werk dan wel hem dit in licentie is gegeven en dat hij de bevoegdheid heeft de licentie te verlenen.

Elke bewerker garandeert, dat hij de rechthebbende is van het auteursrecht op de door hem aan het werk aangebrachte wijzigingen dan wel dat hem dit in licentie is gegeven en dat hij de bevoegdheid heeft de licentie te verlenen.

Telkens wanneer u de licentie aanvaardt, verlenen de oorspronkelijke licentiegever en de opeenvolgende bewerkers u een licentie op hun bijdragen aan het werk onder de voorwaarden van deze licentie.

7. Uitsluiting van garantie

Het werk is een werk in ontwikkeling, dat voortdurend door vele bewerkers wordt verbeterd. Het is een onvoltooid werk, dat bijgevolg nog tekortkomingen of programmeerfouten kan vertonen, die onlosmakelijk verbonden zijn met dit soort softwareontwikkeling.

Om deze reden wordt het werk verstrekt op grond van de licentie "zoals het is" en zonder enige garantie met betrekking tot het werk te geven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de verhandelbaarheid,  de geschiktheid voor een specifiek doel, de afwezigheid van tekortkomingen of fouten, de nauwkeurigheid, de eerbiediging van andere intellectuele eigendomsrechten dan het in artikel 6 van deze licentie bedoelde auteursrecht.

Deze uitsluiting van garantie is een essentieel onderdeel van de licentie en een voorwaarde voor de verlening van rechten op het werk.

8. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Behoudens in het geval van opzettelijk toegebrachte of rechtstreekse schade aan natuurlijke  personen,  is  de  licentiegever  in  geen  enkel  geval  aansprakelijk  voor ongeacht  welke  rechtstreekse  of  indirecte,  materiële  of  immateriële  schade  die voortvloeit uit de licentie of het gebruik van het werk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van het verlies van goodwill, verloren werkuren, een computerdefect   of   computerfout,   het   verlies   van   gegevens,   of   enige   andere

commerciële schade, zelfs indien de licentiegever van de mogelijkheid van dergelijke schade in kennis is gesteld . De licentiegever is echter aansprakelijk op grond van de wetgeving inzake productaansprakelijkheid,  voor zover deze wetgeving op het werk van toepassing is.

9. Aanvullende overeenkomsten

Bij de verspreiding en/of mededeling van het oorspronkelijke werk of bewerkingen daarvan, kunt u ervoor kiezen een aanvullende overeenkomst te sluiten om tegen vergoeding bijstand, garanties, schadevergoeding, of andere aansprakelijkheidsaanvaarding    en/of   diensten   te   verlenen   overeenkomstig   deze licentie.  Bij het aanvaarden  van deze verplichtingen  kunt u echter  alleen in eigen naam en onder eigen verantwoordelijkheid handelen, en dus niet in naam van de oorspronkelijke licentiegever of een bewerker, en kunt u voorts enkel handelen indien u ermee instemt alle bewerkers schadeloos te stellen, te verdedigen of te vrijwaren met betrekking tot de aansprakelijkheid van of vorderingen tegen deze bewerkers op grond van het feit dat u een dergelijke garantie of aanvullende aansprakelijkheid hebt aanvaard.

10. Aanvaarding van de licentie

De bepalingen van deze licentie kunnen worden aanvaard door te klikken op het pictogram “Ik ga akkoord”, dat zich bevindt onderaan het venster waarin de tekst van deze licentie is weergegeven, of door overeenkomstig de toepasselijke wetsbepalingen op een soortgelijke  wijze met de licentie in te stemmen. Door op dat pictogram te klikken geeft u aan dat u deze licentie en alle voorwaarden ervan ondubbelzinnig en onherroepelijk aanvaardt.

Evenzo aanvaardt u onherroepelijk deze licentie en alle voorwaarden ervan door uitoefening van de rechten die u in artikel 2 van deze licentie zijn verleend, zoals het gebruik  van het werk, het scheppen  door u van een bewerking  of de verspreiding en/of mededeling door u van het werk of kopieën ervan.

11. Voorlichting van het publiek

Indien u het werk verspreidt en/of mededeelt door middel van elektronische communicatiemiddelen  (bijvoorbeeld door voor te stellen het werk van op afstand te downloaden), moet het distributiekanaal of het medium (bijvoorbeeld een website) het publiek ten minste de gegevens verschaffen die door het toepasselijke recht zijn voorgeschreven  met betrekking tot de licentiegever,  de licentie en de wijze waarop deze kan worden geraadpleegd, gesloten, opgeslagen en gereproduceerd door de licentiehouder.

12. Einde van de licentie

De licentie en de uit hoofde daarvan verleende rechten eindigen automatisch bij elke inbreuk door de licentiehouder op de voorwaarden van de licentie.

Dit einde beëindigt niet de licenties van personen die het werk van de licentiehouder krachtens  de  licentie  hebben  ontvangen,  mits  deze  personen  zich  volledig  aan  de licentie houden.

13. Overige

Onverminderd artikel 9, vormt de licentie de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het hierbij in licentie gegeven werk.

Indien een bepaling van de licentie naar het toepasselijke recht ongeldig is of niet uitvoerbaar  is,  tast  dit  de  geldigheid  of  uitvoerbaarheid  van  deze  licentie  in  haar geheel niet aan. Deze bepaling dient zodanig te worden uitgelegd en/of gewijzigd, dat zij geldig en uitvoerbaar wordt.

De Europese Commissie  kan, voor zover dit noodzakelijk  en redelijk is, versies in andere talen en/of nieuwe versies van deze licentie publiceren zonder de draagwijdte van de uit hoofde van de licentie verleende rechten te beperken. Nieuwe versies van de licentie zullen worden gepubliceerd met een uniek versienummer.

Alle door de Europese Commissie goedgekeurde taalversies van deze licentie hebben een identieke waarde. De partijen kunnen de taalversie van hun keuze gebruiken.

14. Bevoegde rechter

Alle geschillen  tussen de Europese  Commissie,  als licentiegeefster,  en een licentiehouder in verband met de uitlegging van deze licentie, zijn onderworpen aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, op de voet van artikel 238 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.

Geschillen   tussen   andere   partijen   dan  de   Europese   Commissie   aangaande   de uitlegging  van  deze  licentie,  vallen  onder  de  uitsluitende  bevoegdheid  van  het bevoegde gerecht van de plaats waar de licentiegever is gevestigd of zijn voornaamste activiteit uitoefent.

15. Toepasselijk recht

Deze licentie wordt beheerst door het recht van de lidstaat van de Europese Unie waar de licentiegever is gevestigd of zijn hoofdkantoor heeft.

Deze licentie wordt beheerst door Belgisch recht:

-   in geval van een geschil tussen de Europese Commissie als licentiegeefster, en een licentiehouder;
-   in geval de licentiegever (niet zijnde de Europese Commissie) niet is gevestigd of een hoofdkantoor heeft in een lidstaat van de Europese Unie.===

Bijlage
“Verenigbare licenties” in de zin van artikel 5 EUPL zijn:- GNU General Public License (GNU GPL) v. 2

- Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

- Common Public License v. 1.0

- Eclipse Public License v. 1.0

- Cecill v. 2.0
0
"In an age where information is abundantly available, it is no longer enough to possess it. You have to act on it!"